طریفل صغیر
در کافى (193- روضه) بسندى از امام ششم علیه السّلام که موسى بن عمران علیه السّلام بخدا تعالى شکوه کرد از ترى و رطوبت و خدایش فرمود: هلیله، ملیله و آمله را بگیرد و با عسل معجون کند و برگیرد، فرمود: همانست که نزد شما طریفل نام دارد. 

حب طریفل نزد اطباء نسخه بسیار دارد و اجزاء مهمش همانست که در این خبر است و نزدیکتر بدان طریفل صغیر است که ترکیب شود از هلیله کابلى و سیاه و زرد و آمله و بلیله با هم برابر، و با روغن بادام خیس شوند، و با 3 برابر همه اجزاء عسل معجون گردند، و پس از دو ماه تا 3 سال بکار روند و آن نافعترین دارو است نزد آنان. (4)

در فردوس: از ابن عباس از پیغمبر صلى اللَّه علیه و آله و سلم که هلیله سیاه و بلیله و آمله با روغن گاو بجوشند و با عسل معجون شوند- مقصود حب طریفل است.

  در طب- 77- احمد بن ریاح این داروها را دیکته کرده و گفته:

بر امام علیه السّلام عرضه شده و پسندیده گفته: بخواست خدا اینها براى خلط سوداء، صفراء، بلغم، درد معده، قى‏ء، تب، سرسام، ترک دست و پاها و ناف و براى زحیر درد کبد، گرمى سر همه خوبند، و سزا است که از خرما و ماهى و سرکه و سبزى پرهیز شود، باید غذاى کسى که آن را نوشد زیر باجه با روغن کنجد باشد، 3 روز بنوشد، هر روزى دو مثقال، و گفته: این نسخه از یکى پیغمبران است
منبع: آسمان و جهان-ترجمه کتاب السماء و العالم بحار، ج‏6، ص: 188